Üçgen Alanını Hesaplama (Python)

Kullanıcıdan üçgenin taban uzunluğu ve yüksekliği değerlerini alarak, alanı hesaplayarak sonucunu ekrana yazan Python kodları..

[pastacode lang=”python” manual=”%23%20taban%20ve%20y%C3%BCkseklik%20de%C4%9Ferlerini%20kullan%C4%B1c%C4%B1%20taraf%C4%B1ndan%20girilir%0AtabanDegeri%20%3D%20float(input(%22%C3%9C%C3%A7genin%20taban%20uzunlu%C4%9Funu%20girin%3A%20%22))%0AyukseklikDegeri%20%3D%20float(input(%22%C3%9C%C3%A7genin%20y%C3%BCksekli%C4%9Fini%20girin%3A%20%22))%0A%0A%23%20alan%20hesaplama%0Aalan%20%3D%20(tabanDegeri%20*%20yukseklikDegeri)%20%2F%202%0A%0A%23%20sonucu%20yazd%C4%B1rma%0Aprint(%22%C3%9C%C3%A7genin%20alan%C4%B1%3A%22%2C%20alan)%0A” message=”Üçgen Alanını Hesaplama” highlight=”” provider=”manual”/]

admin